News

2021/12/27(Mon)

【Dear Vietnam Players】The Torumo app will no longer be available for new downloads

Important information for our customers.

Thank you for playing our “Online Crane Mall Torumo.”

As of March 31, 2022, the Torumo app will no longer be available for new downloads in Vietnam.
If you have already downloaded the app, you will be able to continue to play.
However, future version updates will not be reflected, and we cannot guarantee any problems that arise in relation to functions added in the upgrade.
The web version will still be available and we look forward to your continued use.Thông báo quan trọng đến những khách hàng đang sử dụng

Cảm ơn các bạn đã luôn sử dụng「Net Crane Mall TORUMO」
Rất xin lỗi về sự bất tiện này nhưng kể từ sau ngày 31/3/2022 chúng tôi sẽ dừng việc cho download bản mới nhất tại Việt Nam.
Đối với những khách hàng đã download thì vẫn có thể tiếp tục chơi nhưng chúng tôi dự định sẽ không hỗ trợ update version mới.
Tuy nhiên các chức năng mới sẽ không được thêm ở version update và chúng tôi cũng không đảm bảo cho những lỗi sẽ xảy ra do việc thêm các chức năng mới.
Về phiên bản trên WEB vẫn có thể sử dụng, vì thế rất mong các bạn vẫn sẽ tiếp tục sử dụng.
Chúng tôi rất mong vẫn nhận được sự đón nhận của các bạn sau này đối với 「Net Crane Mall TORUMO」